ePrints.FRI - University of Ljubljana, Faculty of Computer and Information Science

Sprejem in uporaba lokalnih letalskih meritev pri napovedovanju vremena

Marko Hrastovec and Benedikt Strajnar and Franc Solina (2014) Sprejem in uporaba lokalnih letalskih meritev pri napovedovanju vremena. Uporabna informatika, 22 (4). pp. 202-208. ISSN 1318-1882

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (371Kb)

  Abstract

  etala med letom neprestano merijo zraËni tlak in temperaturo ter izraËunavajo veter. Ti podatki so zelo uporabni za spremljanje in napovedovanje vremena. V sedemdesetih letih preteklega stoletja se je zaËelo organizirano zbiranje teh podatkov s pomoËjo radijskih in satelitskih povezav pod okriljem Svetovne meteoroloπke organizacije, ki pa je æal omejeno na nekaj letalskih druæb. S pojavom radarjev nove generacije Mode-S se je od- prla moænost zajema meteoroloπkih podatkov prek radarjev. V Sloveniji smo prvi vzpostavili pot prenosa teh meritev z letal prek radarjev Mode-S do meteoroloπke sluæbe. Primerjave kaæejo, da so meritve v povpreËju zelo kakovostne in imajo pozitiven vpliv na kratkoroËno vremensko napoved. Opisani naËin pridobivanja in sprejema meteoroloπkih meritev prek radarjev Mode-S ter izmenjave podatkov je vzorËen, a za zdaj v svetu veËinoma neizkoriπËen primer moænosti uËinkovitega sodelovanja upravljavcev letalskih radarjev in meteoroloπkih sluæb. Naπo izkuπnjo promoviramo v med- narodnih institucijah, saj menimo, da ima velik potencial za izboljπave napovedi vremena in varnosti letalskega prometa v svetovnem merilu.

  Item Type: Article
  Institution: University of Ljubljana
  Department: Faculty of Computer and Information Science
  Divisions: Faculty of Computer and Information Science > Computer Vision Laboratory
  Item ID: 3042
  Date Deposited: 03 Sep 2015 16:10
  Last Modified: 03 Sep 2015 16:10
  URI: http://eprints.fri.uni-lj.si/id/eprint/3042

  Actions (login required)

  View Item